S.S.45 NUMARALI BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.S.45 Numaralı Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifimizin 2022-2023 Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mart 2024 Salı günü Saat 11:00’de Genel Kurula Katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Fevzi Çakmak Caddesi Beyta İşhanı No: 43 Kat:4 Osmangazi/Bursa adresinde ki Kozabirlik Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 13 Mart 2024 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- a) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi
uyarınca ( 01.01.2022-31.12.2022 dönemi) 2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
incelenmesi sonucunda Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporu ile
2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi kabulü ve
tasdiki için oya sunulması,
b) (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi) 2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesi sonucunda, 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların
Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılı denetim raporu , 2023 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi , kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- a) Bakanlığımızın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora
istinaden 2022 İş yılı (01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan rapora istinaden 2023 İş yılı (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul
Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap
dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2024 ve 2025 iş yılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara
bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 ve 2025 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
belirlenmesi.
09- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 dönemlerine ilişkin Dış Denetçi seçilmesi
10- 07 Şubat 2023 tarih ve 32097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Kooperatif Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerine verilecek olan Kooperatifçilik
Eğitimi Ücretinin kooperatifimiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi
11- Kooperatifin 2024 iş yılı ve 2025 iş yılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
13- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
16- Kapanış

……………………………………………….

 

S.S.50 NUMARALI BİLECİK KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.S.50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifimizin 2022-2023 Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Mart 2024 Cuma günü Saat 11:00’de Genel Kurula Katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Atatürk Bulvarı No:47/B Bilecik adresinde Kooperatif Bürosunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 09 Mart 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- a) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi
uyarınca ( 01.01.2022-31.12.2022 dönemi) 2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
incelenmesi sonucunda Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporu ile
2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi kabulü ve
tasdiki için oya sunulması,
b) (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi) 2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesi sonucunda, 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların
Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılı denetim raporu , 2023 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi , kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- a) Bakanlığımızın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora
istinaden 2022 İş yılı (01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan rapora istinaden 2023 İş yılı (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul
Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap
dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2024 ve 2025 iş yılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara
bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 ve 2025 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
belirlenmesi.
09- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 dönemlerine ilişkin Dış Denetçi seçilmesi
10- Kooperatifin 2024 iş yılı ve 2025 iş yılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
11- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
12- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
13-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
14- Dilek ve temenniler.
15- Kapanış

……………………………………………….

 

S.S.51 NUMARALI ADAPAZARI KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.S.51 Numaralı Adapazarı Koza Tarım Satış Kooperatifimizin 2022-2023 Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mart 2024 Pazar günü Saat 13.00’de Genel Kurula Katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Yunus emre mh. Pazarköy Cd.No: 80 Akyazı/Adapazarı adresindeki Kooperatif bürosunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 14 Mart 2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- a) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi
uyarınca ( 01.01.2022-31.12.2022 dönemi) 2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
incelenmesi sonucunda Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporu ile
2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi kabulü ve
tasdiki için oya sunulması,
b) (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi) 2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesi sonucunda, 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların
Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılı denetim raporu , 2023 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi , kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- a) Bakanlığımızın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora
istinaden 2022 İş yılı (01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan rapora istinaden 2023 İş yılı (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul
Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap
dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2024 ve 2025 iş yılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara
bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 ve 2025 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
belirlenmesi.
09- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 dönemlerine ilişkin Dış Denetçi seçilmesi
10- 07 Şubat 2023 tarih ve 32097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Kooperatif Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerine verilecek olan Kooperatifçilik
Eğitimi Ücretinin kooperatifimiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi
11- Kooperatifin 2024 iş yılı ve 2025 iş yılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
13- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
16- Kapanış

……………………………………………….

 

S.S.137 NUMARALI SARICAKAYA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.S.137 Numaralı Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifimizin 2022-2023 Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Mart 2024 Cuma günü Saat 11:00’de Genel Kurula Katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Mayıslar Mahallesi Sarıcakaya/Eskişehir adresinde ki Kooperatif Bürosunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 10 Mart 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- a) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi
uyarınca ( 01.01.2022-31.12.2022 dönemi) 2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
incelenmesi sonucunda Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporu ile
2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi kabulü ve
tasdiki için oya sunulması,
b) (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi) 2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesi sonucunda, 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların
Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılı denetim raporu , 2023 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi , kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- a) Bakanlığımızın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora
istinaden 2022 İş yılı (01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan rapora istinaden 2023 İş yılı (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul
Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap
dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2024 ve 2025 iş yılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara
bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 ve 2025 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
belirlenmesi.
09- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 dönemlerine ilişkin Dış Denetçi seçilmesi
10- 07 Şubat 2023 tarih ve 32097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Kooperatif Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerine verilecek olan Kooperatifçilik
Eğitimi Ücretinin kooperatifimiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi
11- Kooperatifin 2024 iş yılı ve 2025 iş yılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
13- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
16- Kapanış

……………………………………………….

 

S.S.976 NUMARALI AKDENİZ BÖLGESİ KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

S.S.976 Numaralı Akdeniz Bölgesi Koza Tarım Satış Kooperatifimizin 2022-2023 Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2024 Pazartesi günü Saat 12:00’de Genel Kurula Katılma hakkı bulunan ortaklarımızın iştiraki ile Cumhuriyet Mahallesi Akasya Sk.No:5 Alanya/Antalya adresindeki Kooperatif Merkezinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Kooperatif Ana sözleşmesinin 28. maddesi gereğince 12 Mart 2024 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2022-2023 İŞ YILLARI BİRLEŞTİRİLMİŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.
02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.
03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
04- a) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi
uyarınca ( 01.01.2022-31.12.2022 dönemi) 2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının
incelenmesi sonucunda Birliğimizce oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı Denetim Raporu ile
2022 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi kabulü ve
tasdiki için oya sunulması,
b) (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi) 2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesi sonucunda, 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların
Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan 2023 yılı denetim raporu , 2023 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ile Bilanço ve gelir tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi , kabulü ve tasdiki için oya sunulması,
05- a) Bakanlığımızın 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora
istinaden 2022 İş yılı (01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi) Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b) 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca Dış Denetçi tarafından hazırlanan rapora istinaden 2023 İş yılı (01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
06- 31 Ekim 2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul
Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ uyarınca Kooperatifimiz Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap
dönemini kapsayacak şekilde erteleyip, birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
07- Kooperatifimizin 2024 ve 2025 iş yılı personel kadro ve bütçe tahsisatlarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve karara
bağlanmak üzere oya sunulması.
08- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2024 ve 2025 iş yılları huzur hakkı ile harcırah tutarlarının
belirlenmesi.
09- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair
Yönetmelik uyarınca, 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 dönemlerine ilişkin Dış Denetçi seçilmesi
10- 07 Şubat 2023 tarih ve 32097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Kooperatif Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerine verilecek olan Kooperatifçilik
Eğitimi Ücretinin kooperatifimiz tarafından ödenmesi hususunun görüşülmesi
11- Kooperatifin 2024 iş yılı ve 2025 iş yılı Çalışma Programlarının görüşülerek karara bağlanması.
12- Tasnif Kurulunun seçilmesi.
13- Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 4 asil 4 yedek üyenin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14-Birlik Temsilciliğine 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi.
15- Dilek ve temenniler.
16- Kapanış