GENEL KURUL İLANI

S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) 2021 İş yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı, Birlik Anasözleşmesinin 24’ünci maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Haziran  2022  Çarşamba  günü saat 11.00’da  Fevzi Çakmak Caddesi Beyta İşhanı No:43 /401 Kat:4 OSMANGAZİ/BURSA adresinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde,  ikinci toplantı Birlik Anasözleşmesinin 27. maddesi gereğince  07 Temmuz   2022  Perşembe   günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulda görüşülecek olan , 2018/1 sayılı  Genelge uyarıca  hazırlanan  2021  İşyılı Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile, Bilânço ve Gelir Gider Hesapları ile gelecek yılın Kadro, Bütçe ve Çalışma Programı incelemelerinize sunulmak üzere Kooperatifimizde ilan edilmiştir.

Birliğimiz 2021 İşyılı  Olağan Genel Kurul Toplantısında Kooperatifimizi temsil etmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederiz.

KOZABİRLİK YÖNETİM KURULU

 

S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNİN (KOZABİRLİK)

2021  İŞYILI  OLAĞAN   GENEL   KURUL   TOPLANTI   GÜNDEMİ

01- Açılış ve yoklama.

02- Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi.

03- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.

04- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih, 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca   (01.01.2021-31.12.2021 dönemi) 2021 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi sonucunda Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporu, 2021 İşyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve kabulü ve tasdiki için oya sunulması,

05- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Raporuna istinaden 2021 iş yılı (01.01.2021-31.12.2021 dönemi) Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

06- Birlik, Kooperatifler ve bağlı işyerlerine ait 2022 iş yılı personel kadroları ve bütçe tahsisatlarının görüşülerek karara bağlanması.

07-2022 iş yılı çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

08-2022 iş yılında mubayaa edilecek kozalar ile bunlardan elde edilecek ürünlerin ve dut fidanlarının maliyetin altında satılması veya üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

09– Birlik Ana sözleşmesinin 46. maddesinin (u) bendi gereği; Genel Müdüre  verilen aylık ücret ile diğer parasal hakların miktarı ve ödeme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesinin görüşülmesi.

10-Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması.

11- Kredi kullanma, ipotek verme, rehin işlemleri konularında Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12- T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11 Ocak 2018 tarih, 2018/1 Sayılı genelgesi uyarınca, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Finansal Tabloların  objektif  kriterler çerçevesinde incelenmesi için Bağımsız Denetçi belirlenmesi,

13- 30 Nisan 2015 tarihinde yapılan Birliğimiz Genel Kurulun da  kabul  edilerek   yürürlük  kazanan Birliğimiz Mal ve Hizmet Alım Satımı  ile İmalat – İnşaat İşleri Yönetmeliği‘nin 11-12 -16 ve 17.maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması,

14-Birliğimize ait Antalya ili, Alanya İlçesi, Demirtaş köyünde bulunan P28A-09B-3D pafta 742 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1.954,75 m2 arsamızın  bulunduğu alanda Birliğimizce  veya  kat karşılığı inşaat yaptırılması için, inşaat yapım usul ve esaslarının belirlenmesi  veya  bu gayrimenkulümüzün satışının yapılabilmesi için, satış fiyatı ile satış usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarının görüşülerek, karara bağlanması.

15-Birliğimizce Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları gibi fon ve çeşitli teşvik uygulamalarından yararlanılabilmesi için Birliğimizce proje hazırlanarak başvuru yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması

16- Dilek ve temenniler.

17- Kapanış.